Organisator van: Braderieën, markten en evenementen. Met ruime ervaring.

Algemene Voorwaarden Thib Organisatie

Indien een huurder eenmaal onder de voorwaarden van THIB Organisatie een of meerdere kramen/grondplaatsen heeft gehuurd, wordt hij/zij geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepassing van de voorwaarden bij alle daarna door hem/haar opgegeven inschrijvingen, ongeacht de aard daarvan en ongeacht een al dan niet schriftelijke bevestiging van een dergelijke inschrijving door THIB Organisatie.1. Het is niet toegestaan uw kraam/grondplaats onder te verhuren aan derden.

2. THIB Organisatie is niet aansprakelijk voor schade – in welke vorm dan ook – opgelopen tijdens, vóór en/of na de markten en evenementen.

2.1 In het geval van extreme windvlagen cq. plotseling opstekende storm wordt u geacht voldoende materiaal bij u te hebben om de kraam goed vast te zetten (spanbanden, enz.). Mocht blijken dat u niet in het bezit bent van dit materiaal dan wordt u onmiddellijk van de markt verwijderd. Dit i.v.m. de veiligheid van het publiek, uw eigen collega’s en uzelf en uw betaling of borg wordt niet gerestitueerd.

3. De rechter zijkant van uw kraam (als u achter uw kraam staat) is voor u bestemd om eventueel iets op te hangen. De linker kant houdt u vrij voor uw collega aan deze kant.

4. Op onze markten en evenementen wordt minimaal 20 euro borg gevraagd voor het schoon achterlaten van uw plaats (dit betaald u ter plaatsen). Dit bedrag krijgt u aan het einde van de markt terug als de plaats schoon blijkt te zijn. Verlaat u de markt plaats zonder de borgbon in te leveren dan vervalt u het recht van terugbetaling van de borg en verlaat u het evenement voordat het evenement is afgelopen, vervalt uw borg Laat u na afloop uw afval alsnog liggen dan heeft THIB Organisatie het recht om u nog een naheffing te sturen van minimaal 50 euro voor het opruimen van uw afval.

4.1 U bent verplicht uw eigen afval mee naar huis te nemen!!!!

5. Het gebruik van een stroomaansluiting geschied op eigen risico. Schadeclaims kunnen niet bij THIB Organisatie worden ingediend. Wij kunnen tevens niet meer garanderen dat de afstand tot een stroompunt binnen 25 meter zal zijn. THIB Organisatie is niet aansprakelijk bij stroomstoringen of andere overmacht wat met stroom te maken heeft, aangezien u stroom gebruikt op eigen risico (geldt ook voor stroomkasten).

5.1 Bij gebruik van stroom dient u zelf voor deugdelijke kabels te zorgen en dit af te dekken met rubberen matten. Als u stroom gaat gebruiken (hier zijn kosten aan verbonden vanaf 10 euro) mag u niet meer dan 400 Watt gebruiken.

5.2 U mag alleen stroom gebruiken met toestemming van THIB Organisatie. Bent u van plan om meer stroom te gebruiken, geef dit dan door. Uw eigen stroomvoorziening mag u alleen plaatsen met goedkeuring van THIB Organisatie.

6. Men kan THIB Organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor tegenvallende bezoekersaantallen, tegenvallende omzet door welke omstandigheden dan ook.

7. Er mogen geen spullen voor of naast de kraam worden geplaatst als u een hoekkraam heeft geboekt.

7.1 De kosten voor een hoekkraam zijn 7 euro extra.

8. Mocht u uw koopwaar dermate in het looppad van de markt zetten zodat het storend is voor het publiek en ook storend is voor de collega naast u die door uw uitbreidingen in het niet valt dan heeft THIB Organisatie het recht om u te sommeren deze handel binnen uw kraam te zetten.

9. U mag alleen die artikelen verkopen waarmee u zich heeft ingeschreven.

9.1 THIB Organisatie heeft het recht om de verkoop van andere goederen aan de huurder te ontzeggen.

10. Standhouders die food verkopen zijn verplicht om goedgekeurde blusmiddelen (6 kg) en branddeken bij zich te hebben en ook minimaal 2 afvalbakken zelf te verzorgen welke inhoud mee naar huis dient te worden genomen. Verder worden deze standhouders geacht zich aan de regels van de Keuringsdienst van Waren te houden. Dit houdt o.m. ook in dat beide zijkanten van de kraam van zeilen of andere afschutting materiaal voorzien dienen te zijn.

11. Indien door omstandigheden (buiten de wil van de organisator) het evenement geen doorgang kan vinden wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.

11.1 In geval van overmacht heeft THIB Organisatie de keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren. Onder overmacht worden hierbij uitdrukkelijk die omstandigheden, dan wel invloeden van buitenaf, verstaan die het houden van het evenement onmogelijk maken.

12. De hoogte van het borgbedrag dient ten allen tijde minimaal € 75,50 te zijn.

12.1 Indien het op onze bankrekening is bijgeschreven, is het mogelijk het inschrijfgeld op de marktdag te betalen. U dient het verschuldigde bedrag direct aan de marktmeester te voldoen ten tijde dat deze zelf naar u toe komt. Het is niet mogelijk uw betaling uit te stellen. Op het moment dat u van de borg geen gebruik meer wilt maken krijgt u deze teruggestort (wordt nooit verrekend op de braderie)

13. In het geval van een geschil tussen huurders onderling met betrekking tot het evenement heeft THIB Organisatie het recht om een beslissen de stem uit te spreken.

13.1 Mocht een huurder zich niet bij deze beslissing neer willen leggen dan heeft THIB Organisatie de bevoegdheid om deze huurder van het evenement te weren.

14. Indien een huurder de overeenkomst(en) wenst te annuleren is hij/zij gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering gemaakte kosten en schade wegens winstderving, tussen de partijen gesteld op 50% van het door de huurder bij uitvoering van de overeenkomst te betalen bedrag* ,maar annuleert u binnen 28 dagen dan bent u het volledige betaling aan ons verschuldigd . U kunt 1 uur voor aanvang van de markt uw kraam/grondplaats inrichten, en u moet uiterlijk 30 minuten eerder aanwezig zijn.

14.1 Bent u niet op tijd dan vervalt uw recht tot staan en vindt er geen terugbetaling plaats. Als u een borgbetaling heeft gedaan voor kraam/grondplaats en u bent niet verschenen bij een evenement, ofwel niet 28 dagen van te voren het evenement heeft afgezegd, dan vervalt uw borgbetaling en ook het recht op alle door ons aan u toegewezen evenementen. Uw borg wordt alleen maar teruggestort (minus de administratiekosten) als uw reden geaccepteerd is door THIB Organisatie. THIB Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden.

15. Indien er officieel besloten wordt dat de markt/braderie geen doorgang mag vinden door omstandigheden o.a. slechte weersomstandigheden krijg u bij de volgende boeking korting van 50% van de afgelaste markt/braderie (Deze korting is een jaar geldig vanaf markt/braderie die afgelast is). Van de deelnemers met borg geldt hetzelfde, deze krijgen een factuur toegestuurd.

16. De voertuigen van de huurder dienen achter de gehuurde standplaats te worden geplaatst, dus binnen de beperkingen van de gehuurde frontbreedte. Is dit niet mogelijk dan dient het voertuig door de huurder buiten het gebied van het evenement te worden geparkeerd.

16.1 Parkeerkosten zijn voor rekening van de huurder.

17. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaak bestrijding, k.v.k, crk, etc. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet mogelijk.

18. U bent verplicht om ten allen tijde de aanwijzingen en veranderingen op het evenement als THIB Organisatie u daarom vraagt op te volgen.

19. Een achterbouw, auto of aanhanger achter de kraam/ grondplaats kunnen wij u niet beloven maar de medewerkers van THIB Organisatie zullen altijd hun best doen om u van dienst te zijn.

20. Het is verboden om alcohol / drugs te verkopen op onze evenementen of achter de kraam/grondplaats te nuttigen.

21. Aanmelding via website van www.thiborganisatie.nl.

212.1 Annuleren van een geboekte markt(en) dient altijd schriftelijk of per email aan ons doorgegeven te worden, telefonische annuleringen en sms worden niet verwerkt. De annulering is pas definitief wanneer u van ons een bevestiging van de geannuleerde markt(en) heeft ontvangen.

212.2 THIB Organisatie kan ten allen tijde een standhouder en/of bevestiging ontbinden of weigeren zonder reden van opgave.

212.3 Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door THIB Organisatie gesloten aansprakelijkheidsverzekering.212.4 De deelname aan een evenement is definitief indien het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaaldatum op de giro- of bankrekening van THIB Organisatie is bijgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet voor de gestelde betaaldatum op de giro- of bankrekening van THIB Organisatie is bijgeschreven, heeft THIB Organisatie de mogelijkheid een andere gegadigde voor het evenement in te schrijven. U blijft echter het in rekening gebrachte bedrag verschuldigd aan THIB Organisatie Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door THIB Organisatie gesloten aansprakelijkheidsverzekering.

Er kan foto’s of films gemaakt worden voor social media en proberen zoveel mogelijk u niet in beeld te brengen.

*Bij het niet tijdig afmelden zijn we genoodzaakt om het Incassobureau in te schakelen. De overige gemaakte kosten worden tevens op u verhaald.

Algemene voorwaarden THIB Organisatie gedeponeerd bij de kamer van koophandel.